Visualize Incomes
Visualizes Your Incomes
Shows your incomes and completions by an intuitive and vivid viewpoint.
Easy to Use
Very Easy to Use
Only need to input the incomes, 5II will calculate the deserved icons and balance.
Daily Incomes
Daily Incomes Detail
Contains each income item, total incomes, previous balance, icons got and balance of this day.
Monthly Incomes
Incomes by Monthly
Contains completions, average and sum.
Global Currencies
Supports all Global Currencies
No matter which currency you use, you can use 5II easily.
Natural Monthly Calendar
Natural Monthly Calendar View
Simple, clear, complied with common usage.
First run, it will guide you to input the anticipated monthly income, in order to let you know the completion rate during using.

The main interface is displayed as a natural monthly calendar, you only need to input the amount of your income on the corresponding day when got it or at any other time, 5II will automatically compute the deserved icons and balance.

It also calculates the specific income of each icon based on the days of different months, just FYI.

Besides, you can also view the daily incomes detail by numeric, input a negative to offset an income when lost it (e.g. chargeback), view the incomes and completion by monthly and select the color of icons as your preference.

At last, please remember, 5II is not an accounting software, it only focuses on your incomes (e.g. main works, part-time jobs, investment, etc.), it is not concerned about the spending, so, please do not input any spending.
Manual

# Here are some important operations, FYI.

Offset an Income (e.g. Chargeback)
Just input the corresponding negative number.

What is Balance (Income Detail... Interface)
The balance indicates the incomes already calculated some deserved icons, but not run out.
For instance: in Dec 2014, the 1 / 1 daily income (DI) is US $150, and the 1 / 5 DI is $30. Now, you got $185.34 at Dec 05, 2014, then the balance is $5.34 (plus 1 circle icon + 1 star icon).

Register Your License
Click the <License> green button (bottom right), and then click the "Input License Key..." menu item.
Supports English, Polski, Türkçe, Русский, 简体中文, 繁體中文.
Get Free License via Translation!

PolskiJesteś zmęczony tradycyjnymi i oszałamiającymi cyframi księgowości? Jeśli tak, spróbuj 5 Icons Income (5II)! Używa oryginalne 5-ikony do pokazania Twoich dochodów i ich zobrazowanie, wyświetla Twój dzienny dochód, aby umożliwić obserwowanie i skupieniu się na swoich dochodach. Pozwala obserwować i koncentrować się na Twoich dochodach, na zasadzie "Prawo Przyciągania", to może promować do uzyskania więcej dochodów w pewnym stopniu. Pierwsze uruchomienie, poprowadzi Cię do wprowadzenia przewidywanych dochodów miesięcznych, by poinformować o szybkości realizacji podczas korzystania. Główny interfejs wyświetlany jest jako naturalny kalendarz miesięczny, trzeba tylko wpisać kwotę dochodów na odpowiedni dzień gdy otrzymałeś lub w każdym innym czasie, 5II automatycznie wliczy do przynależnych ikon i bilans. Ponadto oblicza konkretne dochody każdej ikony oparty na dniach miesiąca, dokładnie FYI. Poza tym, można również zobaczyć szczegóły codziennych przychodów, przychody ujemne do wyrównania, gdy utracono (np. zleceniobiorcę), zobaczyć miesięczne dochody i zakończenie i wybrać preferowany kolor ikony. Reasumując, 5II nie jest to oprogramowanie księgowe, skupia się tylko na Twoich dochodach (np. główna praca, praca w niepełnym wymiarze, inwestycje, itp.), to nie chodzi o wydatki, więc, nie wprowadzaj dowolnych wydatków.

Kluczowe cechy
 • Obrazuje Twoje Dochody: pokazuje Twoje dochody i wpływy poprzez intuicyjny i barwny widok.
 • Bardzo Prosty w Obsłudze: wystarczy tylko wprowadzić dochody, 5II automatycznie wliczy do przynależnych ikon i bilans.
 • Szczegóły Codziennych Przychodów: zawiera każdą pozycję dochodów, całkowite dochody, poprzedni bilans, ikony i bilans tego dnia.
 • Dochody przez Miesiąc: zawiera realizacje, przeciętne i sumy.
 • Obsługuje wszystkie Światowe Waluty: Niezależnie od tego, w jakiej walucie korzystaż, można użyć łatwo 5II.
 • Widok Naturalny Kalendarz Miesięczny: prosty, czysty, powszechny w użyciu.

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

TürkçeEski sıkıcı ve baş döndürücü dijital defter tutma işleminden bıktınızmı? Öyleyse, 5 Icons Income deneyin! Gelirlerini göstermek ve görselleştirmek için orjinal 5 simgesi bakış açısını kullanır, günlük gelirinizi yeni, sezgisel ve canlı bir görünümde görüntüler ve gelirlerinizi gözlemlemeyi ve odaklanmayı sevmenizi sağlar "Yürürlükteki Yasaya" göre, Bu, belirli bir ölçüde daha fazla gelir elde etmenizi sağlayabilir. İlk çalıştırdığınızda, kullanım sırasında tamamlanma oranını bildirmek için beklenen aylık geliri girmenizi sağlayacaktır. Ana arayüz, doğal bir aylık takvim olarak görüntülenir; yalnızca gelir aldığınız meblağı veya başka bir zamanda gelir miktarınızı girmeniz gerekir; 5II otomatik olarak hak edilen simgeleri ve dengeyi hesaplar. Ayrıca, farklı ayların günlerine dayanan, her ikonun belirli gelirini hesaplar, sadece Bilginize. Ayrıca, günlük gelirleri sayısal olarak görüntüleyebilir, kaybettiğinizde bir geliri dengelemek (ör. Ters ibraz) için negatif bir sayı girersiniz, gelirleri ve tamamlamayı aylık olarak görüntüleyebilir ve tercihlerinize göre simgelerin rengini seçebilirsiniz. Nihayet, lütfen unutmayın, 5II bir muhasebe yazılımı değildir, sadece gelirinize odaklanır (örneğin, ana işler, yarı zamanlı işler, yatırım, vb.) Harcamalarla ilgilenmez, bu nedenle herhangi bir girdi yapmayın Harcama.

Temel özellikler
 • 1. Gelirlerinizi Görselleştirir: kazançlarınızı ve tamamlanışlarınızı sezgisel ve canlı bir bakış açısıyla gösterir.
 • 2. Kullanımı Çok Kolay: Sadece gelir girişi yapmanız gerekir, 5II haklı ikonları ve dengeyi hesaplar.
 • 3. Günlük Gelir Detayları: Her bir gelir kalemi, toplam gelirler, önceki bakiye, simgeler ve bu günün bakiye bulunur.
 • 4. Aylık Gelirler: tamamlama, ortalama ve toplam içerir.
 • 5. Tüm Küresel Para Birimlerini destekler: Kullandığınız para birimi ne olursa olsun, 5II'yi kolayca kullanabilirsiniz.
 • 6. Doğal Aylık Takvim Görünümü: basit, temiz, ortak kullanıma uygun.

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

РусскийВы устали от обычной скучной цифровой бухгалтерии? Если да, попробуйте 5 Icons Income (5II)! Она использует оригинальную 5-значную точку зрения, чтобы показать ваши доходы, отображает ежедневный доход в новом, интуитивном и ярком виде, поэтому вы можете сразу их увидеть и поиграться с ними. Вам понравится наблюдать и фокусироваться на своих доходах, что поможет, в определенной степени, получить больше доходов. При первом запуске, вам будет предложено ввести ожидаемый месячный доход, чтобы потом, во время использования, сообщать степень выполнения ваших ожиданий. Основной интерфейс в виде обычного месячного календаря, вам нужно только ввести сумму своего дохода в тот день, когда он получен, или в любой другой момент, а 5II автоматически вычислит заслуженные значки и баланс. Также вычисляется доход каждого значка в одни и те же дни разных месяцев, просто для вашего сведения. Можно также просмотреть данные о дневных доходах в цифрах, ввести отрицательный результат, если доход отрицателен (например, возврат денег), просмотреть доходы и пополнения помесячно, выбрать цвет значков по вашим предпочтениям. Наконец, помните, 5II не бухгалтерская программа, он фокусируется только на ваших доходах (например, основная работа, неполный рабочий день, инвестиции и т. д.), его не волнуют расходы, поэтому, пожалуйста, не вводите никаких расходов.

Главные особенности
 • 1. Визуализирует ваши доходы: показывает ваши доходы и пополнения с интуитивной и яркой точки зрения.
 • 2. Очень прост в использовании: нужно просто ввести доходы, 5II вычислит заслуженные значки и баланс.
 • 3. Доходы по дням: содержит каждый элемент дохода, общий доход, предыдущий баланс, полученные значки и баланс этого дня.
 • 4. Доходы по месяцам: содержит пополнения, среднее значение и сумму.
 • 5. Поддержка всех мировых валют: Независимо от того, какую валюту вы используете, вы можете легко пользоваться 5II.
 • 6. Естественный ежемесячный календарь: простой, понятный, соответствует общепринятому.

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

简体中文您是否已厌倦传统的枯燥乏味、令人昏乱的数字记账法?如果是,请试试 5 Icons Income(5II)!它采用独创的 5 图法呈现您的收入以使之视觉化,以新颖、直观、形象的方式展示您每天的收入,让收入一目了然,可反复把玩。从而让您喜欢上观察、关注您的收入。根据“吸引力法则”,这在一定程度上能促进你取得更多收入。首次运行时,它会引导你输入期待月收入,以便让你在使用过程中查看月收入达成情况。主体界面以自然月历方式呈现,您只须在取得收入时(或其他任何时候)在对应日期输入金额,它会自动计算出您当日应得图标及结余。根据每月天数的不同,它会自动计算出各图标代表的具体收入,供您参考。此外,您仍然可以数字方式查看每天各笔收入的明细;当失去某笔收入(如退款)时,也可以输入负数来冲减;可以按月查看收入及其达成率;还可以根据您的喜好选择图标颜色。最后,请记住,5II 不是一个记账软件,它只让您关注收入(主要工作、業余工作、投資等),并不关注支出,所以,请不要输入任何支出。

主要特色
 • 視覺化您的收入:直观、形象地显示您的收入及其達成情况。
 • 非常易于使用:只須輸入收入,5II 将自動計算應得圖標及結余。
 • 显示每日收入明細:包括每筆收入、總收入、先前結轉、所獲得圖標、當日結余。
 • 按月查看收入:包括達成情況、平均值、合計值。
 • 支持全球各國幣種:無論您使用何種貨幣,皆可輕松使用。
 • 自然月歷方式呈現:簡單、明了、符合使用習慣。

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

繁體中文您是否已厭倦傳統的枯燥乏味、令人昏亂的數字記帳法?如果是,請試試 5 Icons Income(5II)!它採用獨創的 5 圖法呈現您的收入以使之視覺化,以新穎、直觀、形象的方式展示您每天的收入,讓收入一目了然,可反復把玩。從而讓您喜歡上觀察、關注您的收入。根據“吸引力法則”,這在一定程度上能促進你取得更多收入。首次運行時,它會引導你輸入期待月收入,以便讓你在使用過程中查看月收入達成情況。主體介面以自然月曆方式呈現,您只須在取得收入時(或其他任何時候)在對應日期輸入金額,它會自動計算出您當日應得圖示及結餘。根據每月天數的不同,它會自動計算出各圖示代表的具體收入,供您參考。此外,您仍然可以數位方式查看每天各筆收入的明細;當失去某筆收入(如退款)時,也可以輸入負數來沖減;可以按月查看收入及其達成率;還可以根據您的喜好選擇圖示顏色。最後,請記住,5II 不是一個記帳軟體,它只讓您關注收入(主要工作、業餘工作、投資等),並不關注支出,所以,請不要輸入任何支出。

主要特色
 • 視覺化您的收入:直觀、形象地顯示您的收入及其達成情況。
 • 非常易於使用:只須輸入收入,5II 將自動計算應得圖標及結餘。
 • 顯示每日收入明細:包括每筆收入、總收入、先前結轉、所獲得圖標、當日結餘。
 • 按月查看收入:包括達成情況、平均值、合計值。
 • 支持全球各國幣種:無論您使用何種貨幣,皆可輕松使用。
 • 自然月歷方式呈現:簡單、明瞭、符合使用習慣。
QuoteDownloaded and installed it. It looks to be a very nice program actually. Thank you authors!! - By Hughjocapivvy
QuoteThis does look a nice program. I suppose that as I've written that, many people will rate my comment as 'not useful', but that's the way this bit of the Internet seems to work :-( - By Peter
QuoteFor those with simple needs, this is a visually appealing (at least to me) and very user-friendly program. "Simple", I believe is the keyword here. - By Gandalf
QuoteSeems to be a nice program. A bit different than others. Will help me in knowing if I am on path of financial success. Others may not be so nice though... Nice one from Trisun. - By Harry
QuoteI couldn't understand the function of this program from the description. So I gave it a try. Conclusion: It is like an excel sheet adding daily (income) values and comparing them on a monthly self-imposed base. So it is useful only for people having no fixed income (freelancer, worker working overtime...). By adding their daily income they can see whether they will reach their target. However, this program can more: you can use it as your house account book. First, you can set your stable net income (like most of us will have) as the target and second, you can fill in your daily expenses. So you will see whether you're spending too much money or whether you will save money at the end of month. If you will reach your target during the month, you will not have too less income but too many days in this month;-) - By Ritchi
QuoteThank you for a wonderful work has been well done and May God for the good and wait for your generosity more - By hassn
Compatible with Windows 10 Compatible with Windows 8 Compatible with Windows 7 Software Informer Editor's Pick Software Informer Rating Software Informer Reviewed 100% Clean Softpedia's Rating

Software Informer's Review

Quote 5 Icons Income is a finance manager that offers an innovative way of organizing and tracking your income. Unlike traditional accounting software tools with overly complicated settings, 5 Icons Income exclusively focuses on income, letting users control and view the amount of money earned per day or month in a simple manner. This tool comes in particularly handy for freelancers and those who work for multiple part-time projects, as well those with temporary jobs.

The app has the look and feel of a monthly calendar, which makes working with it quite a straightforward task. To get started, you need to specify the anticipated income expected for the current month. As you enter different amounts of money any day along the month, the app will automatically calculate the balance. Depending on the amount entered for each day, the app will assign different icons that represent a percentage of the anticipated income, and will let you know when the monthly income is completed. That way, the app simplifies the task of tracking income, giving you a quick and accurate idea of your financial situation.

Besides displaying daily/monthly incomes, the app shows details like balance of the day, previous balance, icons received, among other useful data. You can choose what fits you from multiple currencies, and you can also change the icons color. It is possible to quickly navigate to other months through the calendar. Although the app is primarily designed for tracking income, it also gives you the possibility of tracking expenses by entering a negative value. Additionally, it allows you to backup and restore data.

Without complicated settings or menus, 5 Icon Income offers a simple and convenient manner of organizing and keeping track of your income, letting you instantly view your financial situation in an efficient and attractive way. A free trial version of the app is available for evaluation purposes with full functionality for 16 days.

Pros
+ Innovative way of tracking income.
+ Attractive interface.
+ Simple and efficient.

Cons
- None found

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

BitsDuJour's Review

Quote Track Your Income Visually on a Calendar

Does using a spreadsheet to track your income put you to sleep? Are you one of those people who just perform better when you can easily visualize information, even if that information is based on numbers? Well, if this describes you, then drop everything and jump on today's discount software promotion, 5 Icons Income!

5 Icons Income lets you visualize your income in a calendar view, letting you see exactly how much money you've got coming in each day, week, and month. With 5 Icons Income, you'll be able to easily and intuitively understand just how much money you can expect to make, and plan your life accordingly. 5 Icons Income even takes care of situations where you lose income, and will adjust its forecasts accordingly.

It,s easy getting started with 5 Icons Income. Just input your anticipated monthly income, then let 5 Icons Income go to work, calculating each day's income and assigning an appropriate icon. For any given date, 5 Icons Income will show you just how much monthly income you have accrued as a percentage. And with support for all global currencies, everyone can use 5 Icons Income, no matter what part of the globe you call home!

Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018

Softpedia's Review

Quote An innovative software utility that helps you manage your daily and monthly income so you always know how much money you make, even if you have several jobs

When you are involved in more than one project or job at a time, it might become difficult to keep track of all your income without relying on specialized tools.

5 Icons Income is one of the applications you can turn to in this case, since it provides you with a straightforward solution for income organizer and tracking.

An innovative approach to income management

You are bound to appreciate 5 Icons Income if you are not pleased with the traditional finance managers that comes with countless functions and menus that only end up confusing you.

This software utility uses a 5-icon view mode that makes it easy for you to add the income on a daily basis, and have it automatically calculate the balance. Depending on the amount of money you specified, a dedicated icon is displayed for each day, so as to help you get a clear overview of your financial status.

Supports a wide range of currencies

One of the advantages of 5 Icons Income is that it can be customized and adapted to your own necessities, not only when it comes to changing the color of the icons, but also the currency.

Unlike other finance managers, this app comes with support for numerous types of currencies, from all over the world, thus becoming a suitable solution for users throughout the globe.

Navigate to other days via an intuitive calendar

5 Icons Income allows you to enter the income for the current day and for the previous ones, while also getting the possibility to mark an expense by entering a negative value.

You can easily browse to other days and months due to a neat and user-friendly calendar that simulates the native Windows one.

All in all, 5 Icons Income is a handy app for all those who want to get a clear idea of all the money they earn on a regular basis, no matter if they have several part-time jobs or are involved in multiple projects at the same time.
Version
Release/Update Date
Features / Improvements Bug Fixes
2.0
Dec 06, 2015
 • Important: supports Windows 10.
 • Important: fully supports native Polski.
 • Important: uses Golden Ratio for the start position of the main interface.
 • Important: uses the easier language choice way (drop-down menu, previous version is a dialog box), and provides you with the easier translation interface, the internal also more stable.
 • Important: perfected UI effect for any system DPI setting, in any supported Operating Systems (system DPI setting: in Windows 7, it can be changed at "Control Panel -> Appearance and Personalization -> Display -> Make text and other items larger or smaller").
 • Important: do not install 5II to "User Application Data" folder forcibly.
 • Increase the width of "Input anticipated monthly income" window, in order to let the title bar text in any Windows system.
 • Optimized internal efficiency.
 • Supports to directly open the database location (for technical support), in order get better support.
 • Changed "Microsoft Internet Explorer" string to "Microsoft Web Browser", because Windows 10 uses Microsoft Edge, for consistency, now calls them as "Microsoft Web Browser".
 • Optimized the English texts of software (interfaces and message boxes) , especially, standardized the initial capital.
 • Optimized some Traditional/Simplified Chinese texts.
 • Optimized the webpage.
 • Important: if the income of one day is a big negative, the balance of that day will be wrong, and the icons of the next few days will be wrong too.
 • "Income detail" interface: "Balance _ icons" text should be "Balance and icons".
 • A little text error in license agreement of the installer.
 • The prompt of checking new version is not multilingual.
1.0
Dec 03, 2014
 • New release.

1. Easy Way

Just click the related buttons on the right to share it to Facebook, Twitter, Google+, etc.

2. Manual Sharing

You can also manually share it by using the following text in your eMail or other places.

Subject: Recommend Software - 5 Icons Income: Uses the Original 5-icon Viewpoint to Visualize Your Incomes (from 'your name here')

Content:
Hi,

Are you tired of the traditional boring and dizzying digital bookkeeping? If so, please try 5 Icons Income! It uses the original 5-icon viewpoint to show your incomes, displays your daily income in a novel, intuitive and vivid view.

You should have a test!

Official page: http://huufs.com/5-icons-income.htm
Direct download: http://huufs.com/f/5-icons-income.zip
Download Download 5 Icons Income v2.0 for Microsoft® Windows®, 623 KB, Updated at Apr 06, 2018